چرا هر بار سعی میکنم با پدر راجع به دغدغه هام،نگرانی هام و دل مشغولی هام صحبت کنم تهش به جر و بحث میرسه؟؟قبلا اینجوری نبودیم!!!حرف همو دیگه نمی فهمیم...