یادمه یه بنده خدایی رو سر اینکه روزارو گم میکرد و نمیدونست امروز چه روزیه خیلی دست میگرفتم...آره عزیز...

چرا همش فکر میکردم امروز باید چهارشنبه باشه؟؟؟