امروز یه حس خیلی بدی رو تجربه کردم...

نمیدونم چرا هرکاری کردم نمیتونستم از خیابون رد شم...

خیلی حس وحشتناکی بود...خیلی