این آدمایی که از صبح تا شب خونه ان،چی کار میکنن؟؟

از شدت بیکاری دارم دیوونه میشم