تنها وقتی که یه ینفر غریبه سن منو درست حدس میزنه وقتاییه که از جلوی کتابفروشیای انقلاب رد میشم...میگن خانم پایان نامه،کتاب ارشد،تحقیق...

در غیر اینصورت من همیشه تو دوران راهنمایی به سر میبرم.خیلی بهم ارفاق کنن اول دوم دبیرستان

بعدم میگن خوبه که خوشحال باش...اخه مگه میشه؟؟