وقتی صبح با استرس بیماری عزیزترینت بیدتر شی و حتی جرات پرسیدن نتیجه رو هم مدتشته باشی