وقتی تصمیم میگیرم تغییر کنم ولی همش دارم تو نت میچرخم...