نگرانی جدید اینه که نکنه مثه باباجون سرطان معده،روده گرفته باشم و دارم میمیرم...
وضعیت تخمی ایه...
از صب تا شب فقط میخوابم حنی جرات دکتر رفتن هم ندارم.