آدم با خوش میگه باشه آقا من از امروز دیگه از کسی توقع ندارم...قرار نیست اگه من واسه کسی از ته دل مایه میذارم اونم همین کارو کنه...مگه تجارته؟؟ و از همین مشت شعارا...

ولی وقتش که میشه...بی توجهی که میبینی نمیکشی اقا!!نمی کشی!!

اینا فقط تو حرف قشنگه و بس!!