فکر کنم هنوز بعد ده سال عادت نکردم مامان بابای من،مامان بابای امین و مهدی هم هستن...

از حس حسادتم خجالت کشیدم...