وقتی همیشه زنگ میزنی سرسنگینه و ایندفعه خیلی گرم و صمیمی برخورد میکنه،حتما بهش شک کن...

از آدمی که ازم سوء استفاده کنه متنفرم...

آدم تنها باشه بهتر از اینه که دورش آدم های آشغال باشن...