بدترین اتفاق ممکن اینه که جاروبرقی خراب باشه تو خونه...

مهمون رودربایستی دارهم قرار باشه بیاد...