دیشب یه دختربچه ی هفت هشت ساله دست باباش رو گرفته بود و هی راجع به زندگی امام ها ازش سوال میپرسید و باباهه هی میگفت من که زندگی همه ی امامارو نمیدونم...آخر سر هم عصبانی جوابشو میداد و بچه هه اصرار میکرد خوب یکیشو که میدونی بگو...

چرا باید اطلاعات یه پدر و مادر انقدر کم باشه که کنجکاوی های ساده ی بچشونو هم نتونن ارضا کنن؟نباید مطالعه داشته باشن واقعا؟؟