بین کتابای پائولو کوئیلو و محمود دولت آبادی من دومی رو انتخاب کردم.جای خالی سلوچ رو از فاطمه امانت گرفتم...
امیدوارم خیلی سنگین نباشه بعد از مدت ها میخوام کتاب بخونم...
دوست دارم تلگرام و اینستامو پاک کنم بعد میگم من که دو روز دیگه دوباره نصب میکنم این خز بازیا چی چیه پس؟؟