هیچ وقت نشده بود انقدر به صورت مداوم هیچ کاری نکنم...از حجم بیکاری و وقت تلف کردن این چند وقته خودم هم در عجبم...

به طور عجیبی دوست ندارم هیچ کاری بکنم.فقط منو با خودم تنها بذارن و من بخورم و بخوابم و ب...همین