قدیما هم زندگی همین قدر پوچ و بدون معنی بود؟بیدار شی ناهار بخوری بخوابی بیدار شی شام بخوری و همین...پس چرا اینقدر خوشحال بودیم؟؟